SOMMARAVSLUTNING

Tisdag 11 juni

Sommaravslutning = GLAD SOMMAR!

FRITIDS STÄNGT

ONSDAG 12 JUNI = FRITIDS STÄNGT

Planeringsdag

FRITIDS STÄNGT

Fredag 16 augusti

Fritids är stängt pga planeringsdag

HÖSTTERMIN START

Tisdag 20 augusti

Nytt läsår!

Välkomna Alla gamla elever och välkommen till ny förskoleklass!

INFORMATIONSMÖTE-STÄLLA BARN I KÖ

TISDAG 27 AUGUSTI

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

INFORMATIONSMÖTE-STÄLLA BARN I KÖ

TISDAG 24 SEPTEMBER

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

HÖSTLOV VECKA 44

Vecka 44 = måndag 28 oktober - fredag 1 november

Höstlov! Fritids är öppet

INFORMATIONSMÖTE-STÄLLA BARN I KÖ

TISDAG 26 NOVEMBER

Informationsmöte för att ställa ditt barn i kön till skolan

17:30 - 19:00

Adress:

Björkhagsplan 5-7, Johanneshov

Ingen föranmälan krävs

JULAVSLUTNING

Fredag 20 december

God Jul!

KULTUR, MILJÖ OCH RÄTTVISA

KULTUR

Kultur och skapande                                                                                                             

På Kulturskolan Raketen ingår de estetiska ämnena i varje läroprocess. Bildskapande, musik, dans, teater, film, hantverk blir en del av lärandet och förståelsen av världen.

Det är vår strävan att bejaka barnens nyfikenhet och skaparlust. Utgångspunkten för   undervisningen är att barn är forskare, uppfinnare och konstnärer. Vi arbetar ämnesövergripande, (och) natur- och samhällsorienterande ämnen integreras med (de) estetiska ämnena. För att fördjupa kunskaperna gör vi besök i verkligheten.

Lärarna, förskollärarna och fritidspedagogerna) på skolan samarbetar med bild-, musik-, dans- och verkstadspedagoger i undervisning och på fritidshemmet.

Kultur och växande                                                                                                   

Till för inte länge sedan var den traditionella skolan teoretisk. Det skrivna ordet dominerade, andra uttrycksformer hörde inte riktigt hemma där eller fick en undanskymd plats. Kanske lyckades duktiga pedagoger hjälpa en del barn att utveckla andra språk inom "övningsämnenas" ram, men ofta gjorde skolan de barn som inte var läshuvuden, handikappade.

Under många års arbete har vi märkt att varje barn är duktigt på något område. Barn har många språk och om de inte får tala dem, använda dem och utveckla dem, förtvinar språken och med dem en bit av barnen själva.

Med bildskapande, drama, teater, film, musik och dans vill vi därför på ett praktiskt plan öka barnens möjlighet till förståelse. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på fler språk för att därigenom växa.

Kulturarvet och främmande kulturer                                                                                

Kultur är något som bara finns där, omärkligt har vi blivit en del av den. Den sitter djupt inom oss och håller ihop oss likt ett osynligt kitt. Inom kulturens ram uttrycker vi bland annat vårt förhållande till familjen och gemenskapen. Här skapar vi regler som styr små som stora samhällen.

Men kulturen kan också skilja oss åt och utan kultur kan vi känna oss rotlösa. Kunskapen om vår kultur, vår historia och vårt kulturella arv är särskilt viktig i en värld som blivit alltmer global och som förändras i snabb takt.

Därför är det viktigt att vi känner vår kultur och vårt kulturarv. Med stolthet och trygghet i bagaget kan vi ta till oss det främmande. Den känslan skall hjälpa oss att öppna oss mot omvärlden.

För Kulturskolan Raketens del innebär det att vi ger oss ut på färder inom närmiljön, men vi tar också också i fantasin ut på många okända hav, på väg till det främmande.

Kunskapen om oss själva ger oss lust att ge oss iväg. Kunskapen om andra ger oss bättre kunskap också om oss själva.


Barnens kultur                                                                                                                       

Vi vuxna har många funderingar kring hur barnen upplever sin värld. Vi oroas över saker som påverkar dem. Som stressen, det uppskruvade tempot i samhället, sociala medier, TV, film, video och senaste modeflugan på leksaksmarknaden.

Men barnen lever i sin egen värld. De har sina egna tankar, funderingar, bekymmer, erfarenheter och sin egen kultur, som i mångt och mycket påverkas av den kommersiella kulturen.

Vi tycker därför att det är viktigt att ge barnen tid att uttrycka det som berör dem, påverkar dem, angår dem. Tid att gestalta, bearbeta, förvandla till egna skapelser.

MILJÖ

Syftet med miljöprofilen är att sätta fokus på vår miljö. Genom studier och praktiskt arbete skall eleverna utveckla kunskap, engagemang och delaktighet i miljöfrågor.

Skolans miljögrupp, bestående av lärare och pedagoger, väljer varje år i samråd med elevernas miljöråd ett tema/arbetsområde. Det kan t.ex. vara återvinning, energi, konsumtion eller hållbar utveckling.

Arbetsområdet finns med som en röd tråd i olika skolämnen, studiebesök och föreläsningar. Beroende på elevernas ålder ställs det olika frågor: om miljön, vårt sätt att leva, vilka saker vi skaffar oss och hur det påverkar jorden. Kemiska formler och biologiska sammanhang blir på det sättet bättre verktyg till att förstå, påverka och förändra.

Det praktiska arbetet på lågstadiet sker genom odling av grönsaker i skolträdgården. Men eleverna kan också delta i tävlingar mot mellan- och högstadiet om vem som slänger minst mat eller i en klädbytes- eller återvinningsdag. Andra saker som initierats är ”laga saker dag”, spara papper, pennor och annat skolmaterial.

Till hjälp i förståelseprocessen har mellanstadieeleverna dramatiserat fabeln ”Liten är fin” och högstadieeleverna författat ett eget klimatdrama. Fokus har legat på klimatsituation och våra möjligheter att bidra till en förändring.

För att kunna byta saker som man tröttnat på t.ex. kläder finns en facebookgrupp.

Då det gäller maten på skolan anpassar köksmästaren menyerna efter säsong, vilket minskar både transporter och miljöpåverkan. Inköpen är ofta kravmärkta, mejeriprodukterna ekologiska och huvudsakligen inhandlas svensk kött och fisk. Vegetarianerna serveras ett vegetariskt alternativ varje dag och minst en dag/veckan äter alla vegetarisk. 

Men miljöarbetet uttrycks också i Kulturskolan Raketens förhållande till sin omvärld. Skolan köper endast el som producerats genom vind och vattenkraft. Vid inköp av varor tittar vi idag på kemikalier i produkter, och fasar undan för undan ut plast. För att stötta småskaliga och miljövänliga projekt har Raketen en stor del av sina sparade medel/buffert på EKO-banken. Skolan är med i Naturskyddsföreningen och miljökompenserar för den årliga skolresan med niorna till Spanien.

Sammantaget pågår det en ständig strävan att utvidga miljöarbetet. En del energi går dock åt att befästa olika miljövänliga steg. Två steg framåt och ett steg tillbaka.

RÄTTVISA

Syftet med rättviseprofilen är att sätta fingret på orättvisor och dess konsekvenser för mänsklig samlevnad. Genom studier och praktiskt arbete skall eleverna utveckla kunskap, engagemang och delaktighet i rättvisefrågor.

Arbetet med rättviseprofilen startade vi genom att fastslå en cykel - Afrika, Asien, Latinamerika, USA och en europeisk minoritet.

Lärare och pedagoger bestämmer varje år ett övergripande tema/arbetsområde. Utformningen bestäms sedan i de olika arbetslagen och tillsammans med eleverna.

Temat får liv i teoretisk, estetiskt och praktiskt arbete. Ibland kopplas det till SO - ämnet och varje år kan man välja det som elevens val.

Då vi tematiserade rättvisa i Afrika tog vi i uppstarten emot en musikgrupp från Johannesburg i Sydafrika. Eleverna fick se en musik – och dansföreställning och deltog i olika workshops. Genom musikernas berättelser fick de kunskap om ett liv i fattigdom, men också om det pågående kulturarbetet i slummen.  

En dörr mot en värld lång borta öppnades och på skolans stadier tog olika former av lärande vid. Lågstadiet samlades runt världsdelens karta, olika föremål togs med av lärare och elever och ett samtal om kultur och tradition påbörjades. Man tittade i bilderböcker, ritade, målade och lästa kapitelböcker.

En dag kom en mamma och berättade om sitt arbete som dramapedagog i Johannesburg en annan dag berättade en pappa om biståndsarbete i Tanzania.

På högstadiet dramatiserade ett tjugotal elever, på elevens val Athol Fuguards bok Totsi. Resultatet blir en gripande teaterföreställning för mellan- och höstadiets elever.

Även föräldrarna inbjöds till en föreställning med den afrikanska musikgruppen. Inträdesbiljetter och caféförsäljning inbringade en ansenlig summa som gick till gruppens kulturprojekt i Johannesburg.

Teman och deras innehåll skiftar. Det kan handla om USA eller samerna i Sverige.  Om en roadtrip genom Nordamerika eller den samiska kampen för markrätt och självbestämmande. Gemensamt är försöket att komma närmare, lära sig, förstå, se möjligheter, påverka och bli engagerad.

Skolan samarbetar med bl.a. Svalorna och Afrikagrupperna. Via dem har skolans elever stöttat projekt i Indien och Latinamerika.

Rättviseprofilen, i betydelsen jämlikhet är viktig för skolan. Visserligen är Raketen ett aktiebolag, men alla vinster stannar i företaget och viktiga pedagogiska och ekonomiska beslut fattas av skolans pedagogiska personal vid gemensamma möten tillsammans.

BYTESDAGEN

Läsår 2021-2022

Bytesdagen 2021-2022
Bytesdagen 2021-2022
Bytesdagen 2021-2022
Bytesdagen 2021-2022
Bytesdagen 2021-2022
Bytesdagen 2021-2022

BITEATER

Teater om miljö och bin som lågstadiet tittade på 2021-2022

Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022
Biteater 2021-2022